Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

1 Ocak 2011 tarihiyle beraber Türkiye'de yeni oluşturulan binalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi amacıyla Enerji Kimlik Belgesi'ni çıkartmak mecburi duruma getirilmiştir. Yeni oluşturulan binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi amacıyla binanın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Yani yeni inşa edilen binaların enerji katagorisinın azami C olması gerekmektedir. Aksi durumda Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği amacıyla yapı kullanım izni de alınamayacaktır.
MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasarımında, sahip olunan binaların proje farklılığı gerektiren mühim tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. 
(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, başka meşru düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara ideal değil ise, alakalı yönetim doğrulusunda yapı ruhsatı verilmez.
(3) Bu Yönetmelik esaslarına ideal projesine göre program yapılmadığının belirlenmesi durumunda, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, alakalı yönetim doğrulusunda yapı kullanım izin belgesi verilmez.
Isı yalıtım projesi mecburiluğu,
Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ile yeni getirilen bir başka mühim konuda ısı yalıtım projesi mecburiluğudur. Yeni oluşturulan binalarda yapı kullanım izni alabilmek amacıyla içeriği mevzuata ideal olarak hazırlanmış bir ısı yalıtım projesi hazırlanması mecburidur. Aksi durumda yeni oluşturulan binanın yapı ruhsatı alınamayacaktır.
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirti edilen hesap metoduna göre, yetki sahibi makina mühendisi doğrulusunda hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara dair mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile beraber alakalı yönetimlerce istenir.

Mevcut binalar 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alabilmek mecburiyetinde.
 
Türkiye'de yeni oluşturulan binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile mecburi duruma getirilmesine rağmen sahip olunan binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları amacıyla 2017 senesine kadar vakit tanınmıştır. Mevcut binalar amacıyla enerji katagorisi sınırlaması bulunmamaktadır. Yani sahip olunan binanızın enerji katagorisi C katagorisinın altında çıkabilir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 2017 senesindan sonra binanızın enerji katagorisinın C katagorisinın altında olması durumunda ise bina sahiplerini pek çok yaptırım beklemektedir. 2017 senesindan sonra bütün bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi mecburi olacaktır. Yine, yapılacak düzenlemeler yardımıyla binalar enerji sınıflarına göre bir vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Enerji sınıfları bakımından sınıflandırmaya tabi tutulan binalar atık enerji verimliliklerine göre vergilendirilebilecek, en çok vergiyi G katagorisi en az vergiyi A katagorisi olmak üzere verimliliklerine göre ödeyeceklerdir. Hem de 2017 senesindan sonra bütün bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi mecburi olacaktır. Böylece satın alan ya da kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Bu da binalara olan isteği ve yapı fiyatlarına yansıyacaktır. 
Sonuç olarak 2017 senesi itibari ile enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım - satım ve kiralamaları yapılamayacak üstelik daha yüksek vergiler ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Böyle bir halle karşılaşmamak amacıyla sahip olunan yalıtımsız binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmak bundan sonra bir mecburilik durumuna gelmiştir.
MADDE 25 - (15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar ya da bağımsız bölümlere dair alım, satım ve kiraya verme ile alakalı iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması koşulu aranır. Binanın ya da bağımsız bölümün satılması ya da kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya ya da kiracıya verir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut binalar ve inşaatı devam edip şimdilik yapı kullanım izni almamış binalar amacıyla Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on sene içersinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. ( Enerji Verimliliği Kanununun yayım tarihi 02.05.2007 dir. )